101 Okey V1.1.3      64bit      >=Android 6.0      Super101Pro.apk

 

Okey V1.1.5      64bit      >=Android 6.0      SuperOkeyPro.apk

 

Batak V1.1.8      64bit      >=Android 6.0      SuperBatak.apk

 

King V1.1.1      64bit      >=Android 6.0      SuperKing.apk

 

Dama V1.0.8      64bit      >=Android 6.0      SuperDama.apk

 

Tavla V1.0.8      64bit      >=Android 6.0      SuperTavla.apk

 

Pişti V1.1.5      64bit      >=Android 6.0      SuperPistiPro.apk

 

Kdvli Okey V1.0.8      64bit      >=Android 6.0      KdvliOkey.apk

 

51 Okey V1.0.8      64bit      >=Android 6.0      Super51.apk